Investiční strategie podfondu DOMUS

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů investováním do výhodných nemovitostních obchodů a investováním do nákupu pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě koupě nemovitostí je vykupovat zejména nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh. Jedná se tak např. o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich scelení a následného zhodnocení), o výkupy nemovitostí z insolvenčních řízení (se snahou o pořízení pod tržní cenou, případně za účelem jejich následného pronájmu dosavadnímu obyvateli), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitost zpeněžit velmi rychle, a to bez ohledu na nižší dosaženou prodejní cenu.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti vedoucích osob podfondu, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky a její následné dobrovolné splácení za současného trvání zástavního práva k nemovitosti.

Očekávané zhodnocení podfondu pro investory je cca 7 % p.a.

Zákonné upozornění - Investice do investičních akcií obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výkonnost investice není zaručena, bližší informace naleznete v textu upozornění na konci této stránky.

Důvody proč investovat do podfondu DOMUS

Jedinečnost projektu – díky dlouholeté praxi zakladatelů v oblasti insolvencí se podfondu daří identifikovat takové obchodní příležitosti, které jsou pro ostatní subjekty na trhu skryté či nepřehledné. Na úrovni investičních fondů není na trhu v ČR ekvivalentní otevřený investiční nástroj.

Diverzifikovaná investiční strategie pro dobré i špatné ekonomické cykly – investiční strategie podfondu DOMUS je koncipována tak, že umí ziskově vykrýt vzestupné i klesající ekonomické cykly. Základem této strategie je investování do odkupování nemovitostí z insolvenčních řízení a následné realizaci zisku na jejich pronájmu či prodeji na volném trhu. V horších časech ekonomiky je pak tato strategie rozšířena o nákup nesplácených zajištěných pohledávek, především z hypotečních úvěrů, na kterých se dají krátkodobě realizovat atraktivní zisky.

Podkladovými aktivy jsou nemovitosti - podfond DOMUS investuje pouze do nemovitostí nebo pohledávek zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitosti, jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.

Management podfondu

Management podfondu má bohaté několikaleté zkušenosti s problematikou nemovitostí, pohledávek a insolvenčního procesu. V managementu podfondu jsou osoby s praxí ve funkcích insolvenčních správců a advokátů, které jsou doplněny o osoby dlouhodobě podnikající na kapitálovém trhu.

Pro více informací navštivte www.domusfond.cz

Přehled údajů o podfondu

Základní údaje podfondu DOMUS

Typ fondu investiční fond s proměnným základním kapitálem
fond kvalifikovaných investorů
Název podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS
Zaměření podfondu investice do nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti
Cílený min. výnos cca 7,5 % p.a. pro investory do třídy PRIA
Investiční horizont střednědobý, 3 roky
Cenný papír investiční akcie v zaknihované podobě
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Platba výnosů zhodnocením a odkupem investičních akcií
Vstupní poplatek max 4 %
Výstupní poplatek 0 %
Zdanění investorů FO 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Doba trvání podfondu od 24. září 2017 na dobu neurčitou
Měna podfondu CZK
Minimální investice 1 000 000 Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a až h) a písm. i) bod 2 ZISIF (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech)) , jinak 125 000 EUR
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka Československá obchodní banka, a. s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Dohled Česká národní banka
Právní řád Česká republika

ozvěte se nám

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Kodaňská 558/25
101 00 Praha

Identifikátor datové schránky: kdfrqpf
IČO: 06409768
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22818

TEL.:         216 216 160
E-MAIL:    info@cmfond.cz
WEB:        www.cmfond.cz

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.