Investiční strategie podfondu AGUILA

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA je multi-asset podfondem investičních příležitostí, které musejí pro zařazení do podportfolia fondu splňovat několik stěžejních kritérií. Investiční přístup podfondu AGUILA má dva zásadní požadavky - důraz na bezpečnost (diverzifikací, zajištěním nemovitostmi či pohledávkami) a požadavek na výnos tak, aby podfond byl schopen svým investorům doručit výnos alespoň 6 % p.a. Nesouhlasíme s tím, že atraktivní investice musí být zároveň i málo výnosná. Není sice snadné takovou příležitost na trhu najít, ale není to nemožné. Proto vznikl podfond AGUILA.

Do podfondu jsou vybírány specializované investiční fondy, které za svojí historii dokázaly přinést svým klientům zajímavý výnos, konkrétní nemovitosti přinášející vysoký výnos z nájmu a investice do konkrétních projektů či společností formou zápůjček či mezaninových úvěrů.

Očekávané zhodnocení podfondu pro investory je minimálně 6 % p.a.

Zákonné upozornění - Investice do investičních akcií obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výkonnost investice není zaručena, bližší informace naleznete v textu upozornění na konci této stránky.

Důvody proč investovat do podfondu AGUILA

Kvalitní a vyvážené portfolio – díky dlouholeté praxi zakladatelů v oblasti finančního trhu, práva a velkého businessu se podfondu daří identifikovat takové investiční příležitosti, které jsou výnosné a kvalitně zajištěné.

Výnosná investice pro střednědobý investiční horizont – investiční strategie podfondu AGUILA je koncipována tak, aby investoři obdrželi výnos vysoce nad úrovní inflace při nízké volatilitě. AGUILA investuje tak, aby průměrný výnos portfolia byl minimálně 6 % p.a. po očištění o poplatky.

Podkladová aktiva jsou transparentní a prověřená - podfond AGUILA investuje vždy do osvědčených a úspěšných specializovaných investičních fondů nebo do projektů či společností, které dokáží poskytnout velmi dobré zajištění nemovitostmi nebo jinými hodnotnými aktivy, jako jsou pohledávky, obchodní podíly či finanční záruky.

Management podfondu

Management podfondu má dlouholeté zkušenosti s podnikáním na kapitálovém trhu a finančním trhu, s tvorbou finančních portfolií a investicemi do konkrétních společností a projektů, či znalosti v oblasti práva a insolvenčního procesu.

Pro více informací navštivte www.aguila.cz

Přehled údajů o podfondu

Základní údaje podfondu AGUILA

Typ fondu investiční fond s proměnným základním kapitálem
fond kvalifikovaných investorů
Název podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA
Zaměření podfondu multi-asset strategie investující do výkonných specializovaných fondů a přímých investic do společností a nemovitostí
Cílený min. výnos cca 6 % p.a.
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Cenný papír investiční akcie v zaknihované podobě
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Platba výnosů zhodnocením a odkupem investičních akcií
Vstupní poplatek max 4 %
Výstupní poplatek Do 3 let dle statutu fondu, po třech letech 0 %
Zdanění investorů FO 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Měna podfondu CZK
Minimální investice 1 000 000 Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a až h) a písm. i) bod 2 ZISIF (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech)), jinak 125 000 EUR
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Management fee maximálně 1,5 % p.a.
Depozitářská banka Československá obchodní banka, a. s.
Auditor APOGEO Audit, s.r.o.
Dohled Česká národní banka
Právní řád Česká republika

ozvěte se nám

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Kodaňská 558/25
101 00 Praha

Identifikátor datové schránky: kdfrqpf
IČO: 06409768
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22818

TEL.:         216 216 160
E-MAIL:    info@cmfond.cz
WEB:        www.cmfond.cz

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.